Klient information

Information om virksomheden
Ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 skal DANDERS & MORE Advokatfirma give sine klienter følgende oplysninger:

DANDERS & MORE Advokatfirma er organiseret som et interessentskab.

Alle DANDERS & MORE Advokatfirmas advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kontaktoplysninger
DANDERS & MORE Advokatfirma
Frederiksgade  17
1265 København K

E-mail: info@dandersmore.com
Tlf.: +45 33 12 95 12
Fax: +45 33 12 95 15

CVR-nr.: 33 10 45 61

Forsikring
DANDERS & MORE Advokatfirma har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af DANDERS & MORE Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

DANDERS & MORE Advokatfirmas ansvarsforsikring er tegnet i:

HDI - Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø

Forretningsbetingelser
Vores forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, med mindre andet er skriftligt aftalt.

DANDERS & MORE Advokatfirma samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som DANDERS & MORE Advokatfirma har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

[download Forretningsbetingelser]

Mulighed for klagesagsbehandling ved Advokatnævnet
Enhver tvist i forbrugersager mellem en forbrugerklient og DANDERS & MORE Advokatfirma om advokatens salær kan af klienten indbringes for Advokatnævnet via følgende kontaktoplysninger:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf.: 33 96 67 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og DANDERS & MORE Advokatfirma skal afgøres ved de danske domstole og efter dansk ret.

De advokatetiske regler
Advokaterne hos DANDERS & MORE Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.