Danders And More

Klientinformation

Ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 skal DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab give sine klienter følgende oplysninger:

DANDERS & MORE er organiseret som et partnerselskab.

Alle DANDERS & MORE Advokatpartnerselskabs advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger

DANDERS & MORE law firm
Frederiksgade 17
1265 København K 
E-mail: info@dandersmore.com
Tel.: +45 33 12 95 12
Fax: +45 33 12 95 15

CVR-nr.: 39 11 74 36

Forsikring

DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

DANDERS & MORE Advokatpartnerselskabs ansvarsforsikring er tegnet i:

HDI – Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø

Forretningsbetingelser

DANDERS & MORE Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, med mindre andet er skriftligt aftalt.

DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Download forretningsbetingelser her

Mulighed for klagesagsbehandling ved Advokatnævnet

Enhver tvist i forbrugersager mellem en forbrugerklient og DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab om advokatens salær kan af klienten indbringes for Advokatnævnet via følgende kontaktoplysninger:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf.: 33 96 67 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab skal afgøres ved de danske domstole og efter dansk ret.

De advokatetiske regler

Advokaterne hos DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk