Danders And More

Privatlivspolitik

Hos DANDERS & MORE prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. DANDERS & MORE anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os, og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder. Nedenstående har til formål at oplyse dig om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af.

DANDERS & MORE som dataansvarlig

DANDERS & MORE er primært dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

DANDERS & MORE Advokatpartnerselskab

CVR-nr. 39 11 74 36

Frederiksgade 17
1265 København K

DANDERS & MORE som databehandler

I visse tilfælde kan DANDERS & MORE agere databehandler for vores klienter. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis DANDERS & MORE administrerer en whistleblower-ordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed, fx et elektronisk datarum. I de tilfælde, hvor DANDERS & MORE er databehandler, handler DANDERS & MORE efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamler DANDERS & MORE og til hvilke formål?

Juridiske ydelser
Hvis DANDERS & MORE behandler personoplysninger som led i opbygning eller etablering af et klientforhold, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Derudover behandler vi dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesser, herunder etablering og pleje af kunderelationer. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Cookies
Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik.

Hvor indsamler DANDERS & MORE dine personoplysninger fra?

DANDERS & MORE har enten indsamlet dine personoplysninger fra dig selv, fra den virksomhed, hvor du arbejder, eller fra en tredjemand, der fx har anmodet os om at kontakte dig.

Hvem videregiver DANDERS & MORE personoplysninger til?

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører. Disse samarbejdspartnere anses for at være databehandlere og behandler alene personoplysningerne på DANDERS & MOREs vegne og i overensstemmelse med DANDERS & MOREs instruks. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til offentlige myndigheder, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere.

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og DANDERS & MORE sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Særlige lovregler, herunder fx i bogførings- hvidvask- og forældelsesloven kan dog pålægge os eller give os ret til at opbevare dem i længere tid. Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Oplysninger kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Sikkerhed

DANDERS & MORE har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Hos DANDERS & MORE har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at DANDERS & MORE kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

I tilfælde af, at DANDERS & MORE behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter DANDERS & MORE ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger fx i henhold til anden lovgivning. Du skal være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil DANDERS & MORE ikke længere have mulighed for at udøve de forpligtelser DANDERS & MORE havde overfor dig baseret på samtykket.

Ovenstående rettigheder har du efter databeskyttelsesforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til DANDERS & MORE via e-mail på info@dandersmore.com, angiv venligst ”Privatlivspolitik” i emnefeltet.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt

Skriv til info@dandersmore.com, angiv venligst ”privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.